Metsakinnistute ost ja metsa ülestöötamine

Metsakinnistute ost ja metsa ülestöötamine on Viimsi Mets OÜ põhiline tegevusvaldkond. Jätkusuutlik metsa majandamine tagab kõrge tootlikuse ja suurema lõpptulu.
METSAMAADE OST
Metsamaade ost olenemata nende asukohast, puistu liigilisest koosseisust ja kasvava metsa vanusest. Metsamaa müük on võimalik ka koormatiste või piirangute olemasolul.
metsamaade ost
RAIEÕIGUSTE OST
Raieõiguste ost ja metsaraie üle Eesti. Raieõiguse müük usalda metsafirmale, kes kasutab raietööde teostamisel kaasaegset metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu.
raieõiguste ost
VÕSA KOKKUOST
Võsa kokkuost virnastatud võsa ja erinevate raiejäätmete näol. Kasvava võsa kokkuost toimub metsamaterjali väljatuleku alusel ja virnastatud võsa kuupmeetri põhiselt.
võsa kokkuost
TEENUSED

Metsa majandamine

Metsa majandamine lähtub lihtsast põhimõttest, et nii metsamaa kui seda ümbritsev keskkond omaks väärtust meie järeltulevatele põlvedele ka tulevikus.
icon
Metsa hindamine
Metsa hindamine on võimalik ka ilma metsamajandamiskava olemasoluta.
icon
Metsamajandamiskava
Metsamajandamiskava annab ülevaate metsa tagavarast ja selle seisukorrast.
icon
Metsateatis
Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile ennem raietöödega alustamist.
icon
Metsaraie
Metsaraie vajadus sõltub metsa vanusest, seisukorrast ja metsomaniku soovidest.
icon
Metsa uuendamine
Metsa uuendamine osutub vajalikuks pärast lageraiet või metsa hukkumist.
icon
Noorendike hooldus
Noorendike hooldus on vajalik soodustamaks soovitud puuliigi täisväärtuslikku arengut.
metsakinnistute ost
METSAMAADE OST

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost üle Eesti. Metsakinnistu müük on võimalik ka hüpoteegi olemasolul ja juhul kui see koosneb osaliselt kas siis rohu- või põllumaast.

Samuti on võimalik metsakinnistust müüa vaid teatud osa. Vajalikud mõõdistustööd ja muud asjaajamisega seotud kulud võtame sellisel juhul enese kanda.

Metsakinnistu müügile eelneva hinnapakkumise koostamine on metsaomanikule tasuta. Viimsi Mets OÜ näol ei ole tegu metsakinnistute vahendajaga. Metsa majandamiseks vajalikud teadmised ja metsatehnika on meil endil olemas.
METSARAIE

Metsa ülestöötamine

Metsa ülestöötamine terviklahendusena, mis saab alguse metsaraiest ja raiutud metsamaterjali väljaveost ning sisaldab ümarmaterjali transporti lähimasse kokkuostupunkti.

Alusmetsa lõikuse ja metsaraie käigus tekkivad raiejäätmed leiavad oma tee puiduhakkurisse, mis toodab nendest katlamajadele kvaliteetset puiduhaket. 

Metsaraie lõppedes korrastame metsamaterjali kogumiseks kasutatud laoplatsid ja vajadusel silume metsamasinate poolt pinnasele tekitatud roopad. Lisaks korrastame kraaviperved ja tasandame metsamaterjali äraveoks kasutatud teed.
metsa ülestöötamine
raiejääkide ost
HAKKEPUIDU KOKKUOST

Raiejääkide ost

Raiejääkide ost virnastatud võsa ja metsaraie käigus tekkinud jäätmete näol. Raiejääkideks peetakse reeglina ebastandardseid puutüvesid, oksarisu ja puuvõrasid ning alusmetsa lõikuse käigus raiutud võsa.

Puiduhakke tootmiseks sobivad hästi nii lepa kui ka pajuvõsa ning teised vähemväärtuslikud metsakultuurid. Lisaks veel raiutud ümarmaterjal, mis on parasiitide või mädanike poolt piisavalt kahjustatud, et saetööstuses kasutust leida.

Ostame ka võsastunud põllu- ja rohumaid ning võssa kasvanud raiesmikke, millel kasvav metsamaterjal sobib puiduhakke tootmiseks.
ETTEVÕTTEST

Viimsi Mets OÜ

Viimsi Mets OÜ on 2014. aastal asutatud eestimaisel kapitalil põhinev metsafirma, mille peamiseks tegevusalaks on metsa majandamine. Ettevõtte esmaseks eesmärgiks on aidata metsaomanikel jätkusuutlikult metsa majandada ja seeläbi tagada suurem omanikutulu ning Eesti metsade püsimine ka tulevikus.

Ettevõte on hea meelega nõus vastama kõigile metsa majandamisega seotud küsimustele ja vajadusel abistab metsamajandamiskava koostamisel, raietööde planeerimisel ja metsateatise esitamisel.

Olles igapäevaselt kursis puiduturul toimuvaga antakse metsaomanikele objektiivne ülevaade metsamaterjali kokkuostuhindadest ja aidadakse erinevaid raietöid teostada. Lisaks kantakse hoolt selle eest, et kogu metsast raiutud ressurss saaks võimalikult kasumlikult ära kasutatud.
usaldusväärne ettevõte 2023
Metsaomanikule
Koostööpartnerid
  • qxif-angle-rightMetsapartner OÜ
  • qxif-angle-rightDorioone Timber OÜ
  • qxif-angle-rightPärnu Puit OÜ
  • qxif-angle-rightMetsapere Metsad OÜ
Kontakt
  • qxio-ios-telephone+372 526 0897
  • qxio-ios-emailinfo@viimsimets.ee
  • qxio-locationJärva maakond, Paide linn
Keskväljak 10, 72713
© Viimsi Mets OÜ | Kõik õigused on kaitstud | Veebilehe teostus: METSAOST.eu